Wednesday, April 25, 2018
Home > Religion And Culture > हनुमान अष्टक हिन्दी

हनुमान अष्टक हिन्दी

Jai Hanuman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

हनुमान अष्टक 

बाल समय रवि भक्षी लियो तब,
तीनहुं लोक भयो अंधियारों I
ताहि सों त्रास भयो जग को,
यह संकट काहु सों जात  न टारो I
देवन आनि करी बिनती तब,
छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो I
को नहीं जानत है जग में कपि,
संकटमोचन नाम तिहारो I

को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो  – १

बालि की त्रास कपीस बसैं गिरि,
जात महाप्रभु पंथ निहारो I
चौंकि महामुनि साप दियो तब ,
चाहिए कौन बिचार बिचारो I
कैद्विज रूप लिवाय महाप्रभु,
सो तुम दास के सोक निवारो I 

को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो  – २

अंगद के संग लेन गए सिय,
खोज कपीस यह बैन उचारो I
जीवत ना बचिहौ हम सो  जु ,
बिना सुधि लाये इहाँ पगु धारो I
हेरी थके तट सिन्धु सबे तब ,
लाए सिया-सुधि प्राण उबारो I 

को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो  – ३

रावण त्रास दई सिय को सब ,
राक्षसी सों कही सोक निवारो I
ताहि समय हनुमान महाप्रभु ,
जाए महा रजनीचर मरो I
चाहत सीय असोक सों आगि सु ,
दै प्रभुमुद्रिका सोक निवारो I 

को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो – ४

बान लाग्यो उर लछिमन के तब ,
प्राण तजे सूत रावन मारो I
लै गृह बैद्य सुषेन समेत ,
तबै गिरि द्रोण सु बीर उपारो I
आनि सजीवन हाथ  दिए तब ,
लछिमन के तुम प्रान उबारो I

को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो – ५

रावन जुध अजान कियो तब ,
नाग कि फाँस सबै सिर डारो I
श्रीरघुनाथ समेत सबै दल ,
मोह भयो यह संकट भारो I
आनि खगेस तबै हनुमान जु ,
बंधन काटि सुत्रास निवारो I 

को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो – ६

बंधू समेत जबै अहिरावन,
लै रघुनाथ पताल सिधारो I
देबिन्हीं पूजि भलि विधि सों बलि ,
देउ सबै मिलि मन्त्र विचारो I
जाये सहाए भयो तब ही ,
अहिरावन सैन्य समेत संहारो I

को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो – ७

काज किये बड़ देवन के तुम ,
बीर महाप्रभु देखि बिचारो I
कौन सो संकट मोर गरीब को ,
जो तुमसे नहिं जात है टारो I
बेगि हरो हनुमान महाप्रभु ,
जो कछु संकट होए हमारो I 

को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो  – ८  

दोहा

लाल देह लाली लसे , अरु धरि लाल लंगूर I
वज्र देह दानव दलन , जय जय जय कपि सूर II

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *